Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

VEDTEKTER FOR OSLO GRIEGSELSKAP

Vedtatt på årsmøtet den 11. mai 2010

§ 1 Navn og tilhold
Foreningens navn er Oslo Griegselskap.
Foreningen har sitt sete i Oslo.

§ 2 Formål
Selskapets formål er å befeste og øke kjennskapet til Edvard Grieg og hans musikk og å skape en bevissthet om Griegs betydning for utviklingen av musikklivet i hovedstaden.

§ 3 Virksomhet
Foreningen skal oppnå sitt formål ved å arbeide i Griegs ånd
- arrangere konserter (bl.a. Oslo Griegfestival, medvirke i Concours Grieg)
- arrangere kurs og seminarer, samt å spre kunnskap om Griegs musikk
- samarbeide med andre i norsk og internasjonalt musikkliv
- belyse samtidsmusikk og samtidskomponister
- arrangere komposisjonskonkurranser

§4 Medlemskap
Som medlem i foreningen kan opptas foretak, organisasjoner og privatpersoner som er opptatt av og/eller arbeider for foreningens formål.
Søknad om medlemskap vurderes av styret.

§ 5 Medlemsavgift
Private og juridiske personer skal betale årlig medlemsavgift.
Avgiftenes størrelse bestemmes av årsmøtet.

§ 6 Styre og medarbeidere
Foreningens løpende virksomhet ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder og minimum tre - øvrige styremedlemmer.
Disse velges for 2 år om gangen.
Gjenvalg kan finne sted.
Årsmøtet velger styreleder og styremedlemmer.
Styret utpeker selv nestleder og sekretær.
Styret engasjerer administrativ-/daglig leder.
Selskapet kan opprette en valgkomite.
Det føres protokoll fra hvert styremøte.
Styret møtes minimum to ganger årlig og ellers når et styremedlem krever det.

§ 7 Vedtak og vedtakskompetanse
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede og deltar i avstemmingen.
Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Dersom styret ikke er fulltallig, skal de som stemmer for et vedtak utgjøre mer enn en tredjedel av hele antallet styremedlemmer for at vedtaket skal anses gyldig vedtatt.

§ 8 Firmategning
Foreningens firma tegnes, foruten av styret i sin helhet, av leder og administrativ leder hver for seg.

§ 9 Forvaltning og revisjon Foreningens regnskaper avsluttes pr. kalenderår.
Styret avgir årlig en årsberetning.
I årsberetningen inngår balanse- og resultatregnskap for regnskapsåret.
Styrets årsberetning granskes av den oppnevnte revisor utpekt av foreningens årsmøte.
Årsberetning og foreningens regnskaper skal overleveres revisor senest 1. mars.
Revisor skal avgi sin rapport senest 1. april

§ 10 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ.
Årsmøte avholdes hvert år før utgangen av juni måned - på dato og sted som styret bestemmer.
Innkalling skjer skriftlig minst 14 dager før møtet.
På årsmøtet behandles følgende saker:
1. Valg av møteleder og godkjennelse av dagsorden
2. Valg av to personer som i tillegg til møteleder godkjenner møtereferatet
3. Styrets årsberetning
4. Revisors beretning
5. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
6. Valg av styreleder og styremedlemmer
7. Fastsettelse av årskontingent i foreningen

Dersom et medlem ønsker å ta opp spørsmål til behandling ved årsmøtet, skal det sendes skriftlig melding til styret før møtet.
Medlemmer har rett til å overvære og utøve ytrings-, forslags- og stemmerett på årsmøtet

§ 11 Valg
Valg ved foreningens møte skjer åpent, så langt ikke lukket valg begjæres.
Hvert medlem har en stemmerett.
Juridisk person representeres ved kompetent representant.
Beslutninger fattes med enkel majoritet.
Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller når minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.
Det innkalles på samme måte som til ordinært årsmøte.

§ 13 Medlemsmøte
Medlemsmøte avholdes etter styreinnkalling.
Styret skal avholde et slikt foreningsmøte hvis det begjæres av 10 % av medlemsantallet.

§ 14 Vedtektsendring og oppløsning
Endringer av foreningens vedtekter må skje på årsmøtet.
Vedtak om endring av vedtekter krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.
Oppløsning av foreningen kan bare besluttes på foreningens årsmøte.
Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall.
Det kan velges avviklingsstyre til avvikling av foreningen.
Ved foreningens oppløsning skal eventuell formue, etter at alle gjeld er betalt, tilfalle Norsk Musikksamling ved Nasjonalbiblioteket.

§ 15 Utestenging av medlemmer
Medlemmer som motarbeider foreningens formål og/eller bryter foreningens vedtekter kan utestenges etter styrets beslutning.
Den som utestenges eller melder seg ut av forening mister umiddelbart retten til å delta i beslutninger vedrørende foreningens anliggender og får ikke restituert betalt medlemsavgift.