Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2013

TID: Tirsdag 23. april 2013 kl 19.30
STED: Oslo musikklærerforening, Josefinesgate 15

Bjørn Øgaard ble valgt til møteleder. Joachim Kwetzinsky ble valgt til referent.
Det var 11 medlemmer til stede.

DAGSORDEN:

1) Velkommen ved Einar Steen-Nøkleberg og møteleder

2) Årsrapporten for 2012

Årsberetningen ble godkjent uten bemerkninger.

3) Regnskap for 2012 (ført av Joachim Kwetzinsky)

Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger.

4) Årets festival

Styremedlemmene informerte om årets festival. Joachim fortalte om komposisjonskonkurransen.

5) Valg av styremedlemmer

Forslag på nye styremedlemmer var Harald Herresthal (ikke til stede) og Geir Inge Lotsberg (ikke tilstede). Disse ble valgt ved akklamasjon. Astrid Haavardsholm trer ut av styret. Lina Braaten trådte ut av styret høsten 2012.

Styret består i neste årsmøteperiode av: Einar Steen-Nøkleberg (leder), Joachim Kwetzinsky (nestleder), August Albertsen, Harald Herresthal, Geir Inge Lotsberg, Elisabeth Tandberg og Bjørn Øgaard.

Styremedlemmene Joachim Kwetzinsky, Einar Steen-Nøkleberg, Elisabeth Tandberg og Bjørn Øgaard er på valg i 2014.

6) Innkomne saker fra medlemmene

Det var ingen innkomne saker fra medlemmene.

Joachim Kwetzinsky, referent - Oslo, den 30. april 2013