Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2012

TID: Torsdag 3. mai 2012 kl 19.00
STED: Vallegata 3, 0454 Oslo

Astrid Haavardsholm ble valgt til ordstyrer og Lina Braaten ble valgt til referent.
Det var 10 medlemmer til stede.

DAGSORDEN:

1) Velkommen ved Einar Steen-Nøkleberg og møteleder

2) Årsrapporten for 2011

Årsberetningen ble godkjent uten bemerkninger.

3) Regnskap for 2011 (ført av Njål Sparbo)

Det var ingen bemerkninger til regnskapet under årsmøtet, og regnskapet ble godkjent.

4) Årets festival

Astrid informerte om hver enkelt konsert i festivalen. Einar kommenterte komposisjonskonkurransen spesielt, og leste opp navnene på jurymedlemmene.

5) Valg av styremedlemmer

Forslag på nye styremedlemmer var Bjørn Øgaard (ikke til stede) og Elisabeth Tandberg (tilstede). Disse ble valgt ved akklamasjon. Ole Bøhn går ut av styret.
Styret består i neste årsmøteperiode av: Einar Steen-Nøkleberg, Joachim Kwetzinsky, August Albertsen, Astrid Haavardsholm, Bjørn Øgaard, Elisabeth Tandberg og Lina Braaten.

Styremedlemmene Astrid Haavardsholm, Lina Braaten og August Albertsen er på valg i 2013.

Lina Braaten, referent - Oslo, den 3. mai 2012