Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011

TID: Tirsdag 26. april 2011 kl.19.00
STED: Vallegata 3, 0454 Oslo

Njål Sparbo ble valgt til ordstyrer og Joachim Kwetzinsky ble valgt til referent.
Det var 18 medlemmer til stede.

DAGSORDEN:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2) Årsberetning for 2010 (ført av Thor Skott Hansen)

Årsberetningen ble godkjent uten bemerkninger.

3) Regnskap for 2010 (ført av Thor Skott Hansen)

Harald Glattre stilte spørsmål om hvorvidt og med hvor mye festivalstøtten fra Kultur- og Kirkedepartementet blir oppjustert årlig, og Njål Sparbo fortalte at beløpet blir indeksregulert hvert år, og at støtten fra og med 2011 formelt sett er overført til en annen støtteordning administrert av Norsk Kulturråd. August Albertsen stilte videre spørsmål om hvorfor føringen av utgiftene til låvekonserten i Våler i regnskapet for 2010 var fordelt på flere utgiftsposter, mens utgiftene for konserten i 2009 ble ført under én utgiftspost. Njål Sparbo forklarte dette med at man i 2009 rett og slett valgte å føre utgiftene for låvekonserten under ett ved at det ble ført et eget regnskap for dette arrangementet.

Det var ellers ingen bemerkninger til regnskapet under årsmøtet, og regnskapet ble godkjent.

Njål Sparbo orienterte deretter i korte trekk om budsjettet for 2011. Medlemskontingenten ble av Årsmøtet fastsatt til fortsatt å være på kr 300/200. Det ble foreslått at man skal ha differensierte priser på de forskjellige konsertene under festivalen, og festivalpass ble vedtatt til kr 600 for medlemmer og kr 900 for ikke-medlemmer. Videre ble det vedtatt å gå til innkjøp av AVAB lysanlegg til omtrent kr 20.000 (inkl. mva) til bruk på festivalen og ved foreningens øvrige arrangementer. August Albertsen kommenterte at dette fort vil bli inntjent sammenlignet med utgiftene ved leie av tilsvarende utstyr.

4) Valg av styremedlemmer

Følgende styremedlemmer var på valg: August Albertsen og Ole Bøhn. Disse ble begge valgt for en ny periode på 2 år. Einar Steen-Nøkleberg, Njål Sparbo og Joachim Kwetzinsky fortsetter i det andre året av sin toårsperiode. Solveig Løchen hadde valgt å trekke seg fra Styret, og hun ble takket for den innsatsen hun hadde gjort som styremedlem. Astrid Haavardsholm ble foreslått som nytt styremedlem, og hun takket ja til dette på stedet, og ble valgt av Årsmøtet. I tillegg ble Lina Braaten foreslått som nytt styremedlem (og valgt av Årsmøtet forutsatt at hun selv ønsker i sitte i Styret). Lina Braaten har etter møtet takket ja til forespørselen om å sitte i styret.

Styret består i neste årsmøteperiode av: Einar Steen-Nøkleberg, Njål Sparbo, Joachim Kwetzinsky, Ole Bøhn, August Albertsen, Astrid Haavardsholm og Lina Braaten.

Styremedlemmene Einar Steen-Nøkleberg, Njål Sparbo og Joachim Kwetzinsky er på valg i 2012.

5) Selskapets aktiviteter i 2011

Njål Sparbo orienterte om de forskjellige arrangementene under Oslo Griegfestival, som i år vil strekke seg over hele sommeren. Joachim Kwetzinsky orienterte om Concours Grieg som avholdes 15. til 18. september og som i år er en ren duokonkurranse. Han orienterte videre om hvordan konkurransen i år er enda sterkere integrert i selskapets virksomhet, og han luftet muligheten for privat innkvartering for deltagerne hos selskapets medlemmer eller deres bekjente, og det ble vist interesse for å få dette til. Samtidig ble det fremmet et ønske om frivillige til å gjennnomføre årets festival, og flere meldte sin interesse. Videre orienterte Njål Sparbo om komposisjonskonkurransen, hvor det i år var kommet inn 7 bidrag i årets disiplin sang/klaver. Det ble videre orientert om en prosjektert mini-opera av Wolfgang Plagge i Nasjonalgalleriet i høst, samt to låvekonserter på Våler i Østfold 3. og 4. september.

Det var ingen bemerkninger til selskapets planlagte aktiviteter i 2011.

6) Innkomne saker fra medlemmene

Det var ikke kommet inn andre saker fra medlemmene.

7) Eventuelt

Njål Sparbo orienterte om selskapets nye hjemmeside www.oslogriegselskap.no. Samtidig ble medlemmene oppfordret til å sende inn oppdatert kontaktinformasjon. Det ble vedtatt å bruke Ballade, Aftenposten, Musikkpedagogen, Kulturplakaten og Visit Oslo som sentrale organer for annonsering av festivalen.

Joachim Kwetzinsky, referent - Oslo, den 2. mai 2011