Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010

TID: Tirsdag 11.mai 2010 kl.19.00
STED: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52, Festsalen i Anna Sethnes Hus

Einar Steen-Nøkleberg ble valgt til ordstyrer og Thor Skott Hansen ble valgt til referent.
Det var 9 medlemmer til stede.

DAGSORDEN:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

2) Årsberetning for 2009

Årsberetningen ble godkjent uten bemerkninger.

3) Regnskap for 2009

Det var ingen bemerkninger til regnskapet under årsmøtet, men styremedlem Ole Bøhn, som ikke var tilstede på årsmøtet, hadde på forhånd bedt om en spesifikasjon av posten – "Andre utgifter til aktiviteter."
Thor Skott Hansen redegjorde for utgiften i årsmøtet. Det var ingen bemerkninger til forklaringen.

4) Forslag om skifte av navn fra Griegselskapet i Oslo til Oslo Griegselskap

Det ble enstemmig vedtatt at det nye navnet er: Oslo Griegselskap.

5) Forslag til vedtektsendringer

De foreslåtte nye vedtektene ble enstemmig vedtatt med en justering.

I §6 Styre og medarbeidere, heter det i forslagets første setning:
- Foreningens løpende virksomhet ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder og maksimum ti - men minimum fem - øvrige styremedlemmer.

Dette ble endret til:
- Foreningens løpende virksomhet ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder og minimum tre - øvrige styremedlemmer.

6) Valg av nye styremedlemmer

Følgende styremedlemmer var på valg: Einar Steen-Nøkleberg, Gøril Songvoll og Njål Sparbo.

-Gjøril Songvoll ønsket ikke å fortsette i styret. Etter henne ble valgt Joachim Kwetzinsky.
-Steen-Nøkleberg og Sparbo ble valgt for en ny periode for 2 år.
-Styret består i neste årmøteperiode av:
Einar Steen-Nøkleberg, Ole Bøhn, August Albertsen, Solveig Løchen, Njål Sparbo og Joachim Kwetzinsky.

Styremedlemmene Ole Bøhn, August Albertsen og Solveig Løchen er på valg i 2011.

Under posten valg, ble det opplyst at Thor Skott Hansen fratrer som administrativ leder 15. september 2010. Njål Sparbo overtar funksjonen fra samme dato.

7) Program ved årets Griegfestival

Einar Steen-Nøkleberg og Gøril Songvoll informerte om programmet til årets Griegfestival som arrangeres i tiden 6. til 13. juni.

Det var ingen bemerkninger til programforslaget.

8) Innkomne saker fra medlemmene

Det var ikke kommet inn andre saker fra medlemmene.
Årsmøtet ble avsluttet med en konsertavdeling, hvor Johannes Martens, cello og Joachim Kwetzinsky, klaver, fremførte - Marcus Paus: Sonate for cello og klaver (2009).

 Oslo, den 11.mai 2010, Thor Skott Hansen, referent