Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2010

VEDTEKTER FOR GRIEGSELSKAPET I OSLO

§ 1 Navn og tilhold
Foreningens navn er Griegselskapet i Oslo. Foreningen har sitt sete i Oslo.

§ 2 Formål
Selskapets formål er å befeste og øke kjennskapet til Edvard Grieg og hans musikk, og skape en bevissthet om Griegs betydning for utviklingen av musikklivet i hovedstaden.

§ 3 Virksomhet
Foreningen skal oppnå sitt formål ved:
- å arrangere konserter, herunder medvirke i Concours Grieg
- å arrangere kurs og seminarer samt å spre kunnskap om Griegs musikk
- å samarbeide med andre i norsk og internasjonalt musikkliv

Oslo Griegselskap ble stiftet 5. november 1993 under navnet Griegselskapet i Oslo, med det formål å fremme Edvard Griegs musikk og kjennskap til Edvard Grieg. Selskapet kan se tilbake på en lang rekke konserter og andre aktiviteter. Selv om selskapet bærer Edvard Griegs navn, spenner den lang bredere enn det. Ved siden av de "vanlige" klassiske konsertene har selskapet arrangert en lang rekke konserter med samtidsmusikk, folkemusikk, og konserter for og med barn.

Griegselskapet i Oslo gjennomførte i 2010, et ordinært årsmøte, et medlemsmøte og 5 styremøter.

Styret har bestått av: Einar Steen-Nøkleberg - formann og kunstnerisk leder, Ole Bøhn - nestformann, August Albertsen, Njål Sparbo, Gjøril Songvoll i tiden 1. januar til 11. mai 2010 og Joachim Kwetzinsky i tiden 11. mai til 31. desember 2010.

Thor Skott Hansen har fungert som administrativ leder frem til 15. september 2010 og Njål Sparbo fra 15. september til 31. desember 2010.

Ansvarlig for selskapets regnskapsførsel i 2010, har vært Thor Skott Hansen.

Selskapet hadde i 2010, 84 betalende medlemmer.

Selskapets revisor er, statsautorisert revisor Mari Østbø, fra FMØ Revisjon DA.

Den kunstneriske aktiviteten i 2010 bestod av komponistkonkurransen, Grieg-Festivalen og konkurransen Concours Grieg, samt låvekonsert på Strøm i Våler i Østfold.

Komponistkonkurransen i 2010, var viet vår store fiolinist Ole Bull:
THE INTERNATIONAL EDVARD GRIEG COMPETITION FOR COMPOSERS
14th International Memorial Composition Competition.

Til komponistkonkurransen var det 7 innsendte forslag, hvorav flere var norske. Vinner av årets konkurranse ble komponisten David Fulmar fra New York, USA. Verket ble fremført av komponisten under presentasjonskonserten i Najonalmuseet.

Den internasjonale klaverkonkurransen Concours Grieg, blei arrangert i september som eget prosjekt med selskapet Norse Music, som organisatorisk arrangør og økonomisk ansvarlig.  Prosjektet er ikke regnskapsført i selskapets driftsregnskap og administrativ leder var ikke involvert i arrangementet.
Derfor omtales konkurransen ikke spesielt i årsmeldinga.

Griegfestivalen 2010 blei arrangert i Oslo tiden 5. – 13.juni, med 15 konserter, 2 med foredrag og 3 omvisninger i løpet av ni dager. I tillegg ble det den 4. september arrangert en låvekonsert i Våler i Østfold.

Konsertene ble i hovedsak arrangert i Nasjonalmuseet / Nasjonalgalleriet. Åpningskonserten var på Egertorget. For øvrig var det konserter i Vallegata, Høgskolen i Oslo, Frogner kirke, Gamle Aker kirke, Lovisenberg kirke og Nasjonalbiblioteket.

Selskapet har beregnet publikumstilslutningen på 1000 besøkende. Det ble registrert samlet billettinntekter for kr 44450,-, ved festivalen i Oslo. I tillegg regner vi med, at ca 300-400 mennesker var til stede på åpningskonserten på Egertorget som var gratis.

Låvekonserten på Einar Steen-Nøklebergs gård, Strøm gård i Våler ble, som i 2009, en eneste stor suksess. Tross et strålende sensommer-vær samlet konserten fullt hus, hvor det ble registrert over 270 betalende tilhørere. I tillegg til de engasjerte musikere deltok en lokal folkedansgruppe.

Festivalen var støttet av Kultur- og kirkedepartementet, Oslo kommune og Norske Musikklæreres Landsforbund. Låvekonserten i Våler hadde spesiell støtte fra Sparebank 1, Våler og er regnskapsført som egen produksjon.

Redegjørelse for årsregnskapet
Driftsåret 2010, ble for Oslo Griegselskap et år, hvor en fremdeles måtte ta grep og føre en kontrollert aktivitet.

Selskapet klarte å snu underskuddstrenden i 2009, men aktivitetsåret 2010 viser et mindre overskudd enn for 2009. Dette forklares bl.a. ved at der i det driftsåret er nedbetalt gjeld og at selskapet har hatt vesentlig større revisorutgifter enn tidligere. En ordning som er helt nødvendig.

Driftsresultatet for 2010, var på kr 48867 i selskapets favør.
Selskapets bankkonto viser pr. 31.desember 2010 en saldo på kr 69867, men selskapet har fremdeles honorarutgifter fra 2010 på kr 21000 ikke er hevet fra selskapets konto.
Selskapets disponible egenkapital er reelt ved årsskiftet er på kr 27867.

Oslo Griegselskap planlegger sin virksomhet for 2011 i et omfang, på størrelse med det aktivitetsnivå selskapet gjennomførte i 2010.

Oslo, den 23. februar 2011
Thor Skott Hansen