Henvendelser:
Einar Steen-Nøkleberg
9008 4978
mail

ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2009

VEDTEKTER FOR GRIEGSELSKAPET I OSLO

§ 1 Navn og tilhold
Foreningens navn er Griegselskapet i Oslo. Foreningen har sitt sete i Oslo.

§ 2 Formål
Selskapets formål er å befeste og øke kjennskapet til Edvard Grieg og hans musikk, og skape en bevissthet om Griegs betydning for utviklingen av musikklivet i hovedstaden.

§ 3 Virksomhet
Foreningen skal oppnå sitt formål ved:
- å arrangere konserter, herunder medvirke i Concours Grieg
- å arrangere kurs og seminarer samt å spre kunnskap om Griegs musikk
- å samarbeide med andre i norsk og internasjonalt musikkliv

Griegselskapet i Oslo ble stiftet 5. november 1993, med det formål å fremme Edvard Griegs musikk og kjennskap til Edvard Grieg. Selskapet kan se tilbake på en lang rekke konserter og andre aktiviteter. Selv om selskapet bærer Edvard Griegs navn, spenner den lang bredere enn det. Ved siden av de "vanlige" klassiske konsertene har selskapet arrangert en lang rekke konserter med samtidsmusikk, folkemusikk, og konserter for og med barn.

Griegselskapet i Oslo gjennomførte i 2009, et ordinært årsmøte, et ekstraordinært årsmøte kombinert med medlemsmøte og 5 styremøter.

Styret har bestått av: Einar Steen-Nøkleberg- formann og kunstnerisk leder, Ole Bøhn- nestformann, August Albertsen, Njål Sparbo, Gjøril Songvoll og Stein Skjervoll i tiden 1. januar til 27. mai 2009 og Solveig Løchen i tiden 27. mai til 31. desember 2009.

Thor Skott Hansen har fungert som administrativ leder.

Ansvarlig for selskapets regnskapsførsel i 2009, har vært Thor Skott Hansen.

Selskapet hadde i 2009, 86 betalende medlemmer.

Den kunstneriske aktiviteten i 2009 bestod av komponistkonkurransen, Grieg-Festivalen og konkurransen Concours Grieg.

Komponistkonkurransen i Kulturminneåret 2009, hadde som tema ”Livsfrisen” og var viet vår store maler Edvard Munch: THE INTERNATIONAL EDVARD GRIEG COMPETITION FOR COMPOSERS
13th International Memorial Composition Competition “Frieze of life” Music to the Munch-Room in the National Gallery, Oslo

Til komponistkonkurransen var det 16 innsendte forslag, hvorav en forslagstiller var norsk. Vinner av årets konkurranse ble komponisten Sung Minh Ahn. Verket er for fløyte, fagott og obo. Munch’s tekster ble lest opp ved hvert enkelt bilde under presentasjonskonserten i Najonalmuseet.

Den internasjonale klaverkonkurransen Concours Grieg, blei arrangert i september som eget prosjekt med selskapet Norse Music, som organisatorisk arrangør og økonomisk ansvarlig.  Prosjektet er ikke regnskapsført i selskapets driftsregnskap og administrativ leder var ikke involvert i arrangementet.
Derfor omtales konkurransen ikke spesielt i årsmeldinga.

Griegfestivalen 2009 blei arrangert i Oslo tiden 1. – 9. august, med 12 konserter, 2 med foredrag og 2 omvisninger i løpet av ni dager. I tillegg ble det den 14.august arrangert en låvekonsert i Våler i Østfold.
Opprinnelig var det planlagt ytterligere to konserter i Oslo, henholdsvis i Nasjonalbiblioteket og en kirkekonsert, men de måtte strykes fra festivalens program. Den ene avlysningen skyltes sykdomsforfall og den andre at hovedsolisten hadde ”dobbelt-booked” seg på avtalt tidspunkt. Disse forfallene skjedde så kort tid før festivalen startet, at arrangøren valgte avlysning fremfor å forsøke og erstatte de først engasjerte musikere.

Konsertene ble i hovedsak arrangert i Nasjonalmuseet / Nasjonalgalleriet (8 stykker, 2 med foredrag samt 2 omvisninger). Åpningskonserten var på Eidsvolls Plass. For øvrig var det konserter i Vallegata, Den norske Operas foaje og Thon Hotel Opera.

Selskapet har beregnet publikumstilslutningen på totalt i underkant av 1200 besøkende. Det ble registrert samlet billettinntekter for 550 personer og en regner med at ca 600 mennesker var til stede på de to store gratiskonsertene i Oslo - Eidsvolls Plass og i Den norske Operas foaje. I tillegg var det fri entre på barnekonserten i Nasjonalgalleriet.
Årets ”nyskapning” låvekonserten på Einaer Steen-Nøklebergs gård, Strøm gård i Våler ble en eneste stor suksess. Den nyrenoverte låven viste seg å være et konsertlokale av ypperste format, hvor publikum, i hovedsak, satt på medbrakte campingstoler. Tross et strålende sensommer-vær samlet konserten fullt hus, hvor det ble registrert over 220 betalende tilhørere. I tillegg til de engasjerte musikere deltok en lokal folkedansgruppe.

Festivalen var støttet av Kultur- og kirkedepartementet og Oslo kommune. Komponistkonkurransen var støttet av Utenriksdepartementet og låvekonserten i Våler hadde spesiell støtte fra Sparebank 1, Våler.

Selskapets siste arrangement i 2009 var ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte hjemme hos Einar Steen-Nøkleberg i Vallegata torsdag 11.desember. 22 medlemmer var til stede

Etter gjennomført årsmøte introduserte Einar Steen-Nøkleberg den unge sangerinnen Cecilie C. Ødegården, som etter audition ble valgt ut til å synge Michaela i Carmen under operafestivalen neste høst og pianisten Julie Ye ( 17) som nylig vant 1.pris i eldste klasse i Ungdommens Musikk-mesterskap 2009. Begge bidro med kunstnerisk formidling på høyt nivå.

Underveis kunne Einar Steen-Nøkleberg også slippe noen gode nyheter. Årets komposisjonskonkurranse, i jubileumsåret til Ole Bull, er et verk for solo fiolin, med frist for innlevering 1. mai 2010. Stykket urfremføres under Oslo Griegfestival og spilles deretter også i Mozarteum i Salzburg.

Redegjørelse for årsregnskapet
Driftsåret 2009, ble for Griegselskapet et år hvor en måtte ta grep og endre trenden som hadde ført til underskudd både i 2007 og 2008.
Resultatet for regnskapsåret 2008, viste at selskapet hadde et negativt driftsresultat på kr 20313 regnskapsført som gjeld, med manglende dekning for kr 14765. Etter avtale med kreditorer ble gjeldsposten stående ubetalt inn til videre.  

Selskapet skrev i fjorårets årsmelding at en hadde gode forsetter om å snu underskuddstrenden i 2009, hvilket en har klart.

I årsmeldinga for 2008 påpekte administrativ leder at tre forhold ved festivalen for 2009, måtte justere:

Disse forholdene er tatt tilfølge ved årets festival og har gitt et positivt resultat.

Ved avslutning av regnskapsåret 2009, viser regnskapet at Griegselskapet nå har opparbeidet seg en forholdsvis god likviditet. Kutt i utgifter som ikke har vært helt nødvendige, en reduksjon i antall konserter ved festivalen og flere eksterne tilskudd enn forutsatt, har snudd selskapets økonomiske situasjon til det positive. Alt arbeid for å drifte selskapet gjøres uten noen form for godtgjørelse med enkelte unntak. Selskapet har også hatt minimale administrative utgifter, da dette er dekket opp uten at selskapets regnskap er belastet.

Driftsresultatet for 2009, var på kr 61433 i selskapets favør.
Selskapets bankkonto viser pr. 31. desember 2009 en saldo på kr 66981, men selskapet har fremdeles en gjeldspost fra 2008 stående udekket på kr 8313 samt at pengepris til komponistkonkurransens vinner på kr 5000 ikke er hevet fra selskapets konto.

Selskapets disponible egenkapital ved årsskiftet er på kr 53668.
Griegselskapet i Oslo planlegger sin virksomhet for 2010 i et omfang, på størrelse med det aktivitetsnivå selskapet gjennomførte i 2009.

Oslo, den 1. mars 2010

Thor Skott Hansen
administrativ leder